2022

Đánh dấu thành viên thứ 10 trong hệ sính thái CONINCO được thành lập. ( CONINCO SAFETY )

2019

Công trình kỷ niệm 40 năm thành lập công ty được khánh thành Trụ sở chính CONINCO TOWER

2006

Công ty đổi tên thành: Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO

1994

Công ty đổi tên thành: Công ty Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng

1988

Công ty đổi tên thành: Viện Cơ giới hóa và Công nghệ xây dựng

1985

Công ty đổi tên thành: Viện Công nghệ và Tổ chức Xây dựng

1979

Công ty ra đời với tên gọi Viện nghiên cứu về Cơ giới hóa và Công nghệ Xây dựng